Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

Informacja o archiwach:

Archiwum Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2002 r. NR 171 poz. 1396 tekst jednolity z póź. zm. art. 33-35)
Archiwum Pałacu Młodzieży ma status archiwum zakładowego
tzn. służy potrzebom jednostki dla której zostało utworzone.
Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy Pałacu Młodzieży.
Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami
została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Katowicach.

* Na podstawie przechowywanych akt w Archiwum sporządza się zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu bądź urzędowo potwierdzone kserokopie dokumentów z akt osobowych i płacowych.

Osoba starająca się o wystawienie zaświadczenia lub o uzyskanie potwierdzonych kserokopii dokumentów może składać podania pisemnie, pocztą elektroniczną sekretariat@.pm.katowice.pl lub osobiście w sekretariacie Pałacu Młodzieży.
Sporządzone zaświadczenia i kserokopie dokumentów są wysyłane pocztą lub można je odebrać osobiście w Pałacu Młodzieży.


Informacja o prowadzonych rejestrach:

- Rejestr pracowników, akta osobowe
- Archiwa płacowe
- Ewidencja dochodów i wydatków
- Rejestr zamówień publicznych
- Rejestr uczestników
- Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy
- Rejestr korespondencji
- Rejestr skarg i wniosków
- Książka kontroli zewnętrznych
- Rejestr delegacji
- Rejestr wniosków do komisji socjalnej
- Archiwum pałacowe


* informacje ze zbiorów udostępniane są na wniosek


Informacje dostarczyła: Maria Stangrecka


Rozmiar: 856 bajtów