Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

  OFERTY PRACY
KLAUZULA INFORMACYJNA - REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr na czas zastępstwa

z dnia 2018-11-15


SZCZEGÓŁY


Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: M. Kwaśniewska-Bogacz
Data publikacji : 2018-11-15
Osoba modyfikująca informację : M. Kwaśniewska-Bogacz
Data ostatniej modyfikacji : 2018-11-15
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. administracji

Ogłoszenie Nr 2/2018 z dnia 2018-10-02


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko :
specjalista ds. administracji wybrano do zatrudnienia Panią Sonię Opołczyńską-Słupianek zamieszkałą w Katowicach.
Uzasadnienie:
Wybrana do zatrudnienia kandydatka Pani Sonia Opołczyńska -Słupianek spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada wiedzę merytoryczną i przygotowanie zawodowe, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku .

Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: M. Kwaśniewska-Bogacz
Data publikacji : 2018-10-22
Osoba modyfikująca informację : M. Kwaśniewska-Bogacz
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-22
OGŁOSZENIE Nr 2 / 2018 z dnia 2018-10-02


Dyrektor Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze:
specjalista ds. administracji - w Pałacu Młodzieży w Katowicach

Informujemy, że na oferowane stanowisko wpłynęły 2 oferty pracy.
W wyniku wstępnej selekcji ofert do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowano wszystkich kandydatów.
O terminie i miejscu kolejnego etapu naboru zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Informację można również uzyskać pod numerem telefonu 32 251 64 31 (33 lub34) wew. 1251Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze-
poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. administracji


z dnia 2018-10-02


SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: M. Kwaśniewska-Bogacz
Data publikacji : 2018-10-02
Osoba modyfikująca informację : M. Kwaśniewska-Bogacz
Data ostatniej modyfikacji : 2018-10-02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - poszukuje kandydata na wolne stanowisko - operator urządzeń akustyk

z dnia 2018-09-11SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: M. Kwaśniewska-Bogacz
Data publikacji : 2018-09-11
Osoba modyfikująca informację : M. Kwaśniewska-Bogacz
Data ostatniej modyfikacji : 2018-09-11

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 2018-07-27SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: K. Chmiel
Data publikacji : 2018-08-09
Osoba modyfikująca informację : K. Chmiel
Data ostatniej modyfikacji : 2018-08-09

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent

Ogłoszenie Nr 1/2018 z dnia 2018-07-27SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: I. Kazimierczak
Osoba dodająca informację: M. Kwaśniewska-Bogacz
Data publikacji : 2018-07-27
Osoba modyfikująca informację : M. Kwaśniewska-Bogacz
Data ostatniej modyfikacji : 2018-07-27


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk

Ogłoszenie Nr 4/2017z dnia 12-10-2017SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-10-27
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-27

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 4/2017 z dnia 2017-10-12

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - InformatykSZCZEGÓŁY OFERTYOsoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-10-12
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-12

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. administracji/Specjalista ds. administracji

Ogłoszenie Nr 3/2017 z dnia 2017-09-15SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-10-02
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-02

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr/ specjalista ds. kadr

Ogłoszenie Nr 2/2017 z dnia 2017-09-07SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-10-02
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-02

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 3/2017 z dnia 2017-09-15

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. administracji / specjalista ds. administracjiSZCZEGÓŁY OFERTYOsoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-09-15
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 2/2017 z dnia 2017-09-07

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr/ specjalista ds. kadrSZCZEGÓŁY OFERTYOsoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-09-07
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-07

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko nauczyciela

Ogłoszenie z dnia 2017-09-04

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko nauczyciela prowadzącego zajęcia rozwoju motorycznego oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla grup tanecznych w pracowni choreograficznej.Wymagania niezbędne:
wykształcenie - wyższe - minimum II stopnia - kierunek - Wychowanie Fizyczne lub Turystyka i Rekreacja ze specjalnością rekreacja ruchowa z odnową psychosomatyczną albo pokrewne.
- przygotowanie pedagogiczne
- uprawnienia instruktora fitness,
- uprawnienia instruktora treningu siłowego,

Wymagania dodatkowe:
- udokumentowane doświadczenie instruktora zajęć tanecznych i fitness
- udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć rozwoju motorycznego oraz gimnastyki ogólnorozwojowej dla grup tanecznych,
- ukończone formy kształcenia (kursy, warsztaty) tańca współczesnego , nowoczesnych form fitness.
- doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
- kwestionariusz osobowy dla celów rekrutacji (dostępny na stronie internetowej Pałacu Młodzieży lub w kadrach Pałacu Młodzieży)
- życiorys zawodowy /CV/ - odręcznie podpisany,
- list motywacyjny - odręcznie podpisany,
- kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w Dziale Kadr pokój 149 ul. Mikołowska 26 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
Aplikacje, które wpłyną do Pałacu Młodzieży /liczy się data otrzymania dokumentów przez Pałac Młodzieży/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Osoba udostępniająca informację: I. Kazimierczak
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-09-04
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-09-04

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - laborant w Pracowni Chemii

Ogłoszenie Nr 1/2017 z dnia 2017-07-05SZCZEGÓŁY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-08-09
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-08-09

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 1/2017 z dnia 2017-07-05

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - laborant w Pracowni ChemiiSZCZEGÓŁY OFERTYDo pobrania:
Kwestionariusz osobowy

Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-07-05
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-07-05Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - KONSERWATOR URZĄDZEŃ PODBASENIA I CO (3/4 ETATU)

z dnia 2017-05-21

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko - KONSERWATOR URZĄDZEŃ PODBASENIA I CO (3/4 ETATU)SZCZEGÓŁY OFERTY
Osoba udostępniająca informację: W. Ruszkiewicz
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2017-06-21
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-21Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor / St. inspektor BHP - Ogłoszenie Nr 1/2016 z dnia 2016-04-27SZCZEGÓŁY
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista / St. Specjalista ds. kadr - Ogłoszenie Nr 2/2016 z dnia 2016-04-27SZCZEGÓŁYOsoba udostępniająca informację: M. Stangrecka
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2016-05-30
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-30

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 1/2016 z dnia 2016-04-27

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor / St. inspektor BHPSZCZEGÓŁY OFERTYDo pobrania:
Kwestionariusz osobowy

Osoba udostępniająca informację: M. Stangrecka
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2016-04-27
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-27Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Nr 2/2016 z dnia 2016-04-27

Dyrektor Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26
40-066 Katowice
Pałac Młodzieży w Katowicach

poszukuje kandydata na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. kadr/ St. specjalista ds. kadrSZCZEGÓŁY OFERTYDo pobrania:
Kwestionariusz osobowy

Osoba udostępniająca informację: M. Stangrecka
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2016-04-27
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2016-04-27


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko st. specjalisty - koordynatora ds. organizacji przedstawień teatralnych i estradowych została wyłoniona Pani Dobromiła DELUGA, zamieszkała w Mikołowie.
Uzasadnienie:
Pani Dobromiła DELUGA spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada wiedzę merytoryczną i przygotowanie zawodowe, które pozwolą na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku.


Osoba udostępniająca informację: M. Stangrecka
Osoba dodająca informację: R. Stangrecki
Data publikacji : 2014-09-19
Osoba modyfikująca informację : R. Stangrecki
Data ostatniej modyfikacji : 2014-09-19

Katowice, dn.29.08.2014r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
PAŁAC MŁODZIEŻY
40-066 Katowice
ul. Mikołowska 26
----------------------------
St. specjalista - koordynator ds. organizacji przedstawień teatralnych i estradowych

Wymiar etatu : 1
Umowa na czas nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
o Zdolności organizacyjne
o Bardzo dobre zdolności komunikacyjne
o Umiejętność pracy w zespole
o Odporność na stres
o Dyspozycyjność
o Kreatywność, sumienność, zaangażowanie
2. Wymagania pożądane:
- doświadczenie w organizacji przedstawień teatralnych oraz imprez estradowych
- doświadczenie w zakresie promocji i marketingu działalności kulturalnej
- znajomość polskiego środowiska artystycznego
- znajomość przepisów prawa organizacji imprez kulturalnych
- znajomość techniki teatralnej

3. Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
a) Opracowywała plany repertuarowe z uwzględnieniem wymagań artystycznych i ekonomicznych oraz warunków technicznych sceny
b) koordynowała imprezy zewnętrzne i pałacowe, ustalała harmonogramy
c) organizowała reklamę spektakli oraz imprez
d) sprawowała nadzór techniczno- organizacyjny spektaklu
e) organizowała pracę zespołu technicznego
f) koordynowała pracę Sali teatralnej

4. Warunki pracy:

- pełny wymiar czasu pracy - 1 etat
- miejsce pracy - Katowice ul. Mikołowska 26 - budynek wyposażony jest w windę osobową oraz pomieszczenie sanitarne.
- praca: w budynku placówki, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym , praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych oraz wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kwestionariusz osobowy i list motywacyjny
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.
-oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania dokumentów:
do 15 września 2014 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dział Kadr Pałacu Młodzieży ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice, Ip. P. 149

Inne informacje:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 32 2516 431 wewn.1251

Zgłoszenia otrzymane po terminie (liczy się data wpływu dokumentów) oraz zgłoszenia które nie spełniają wymagań koniecznych, a także zgłoszenia rozpatrzone negatywnie po zakończeniu procesu naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.

Do pobrania: - Kwestionariusz osobowy -Katowice, dn.06.05.2014r.


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko laboranta,
została wyłoniona Pani Emilia PASMONIK, zamieszkała w Bytomiu. Uzasadnienie: Pani Emilia PASMONIK spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada wiedzę merytoryczną,
która pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku.Katowice, dn.21 marzec 2014r.


PAŁAC MŁODZIEŻY
40-066 Katowice
ul. Mikołowska 26

----------------------------
Stanowisko: laborant - w pracowni fizyki Wymiar etatu : 1/2
Umowa na czas nieokreślony

1. Wymagania niezbędne:
wykszt. min . średnie - wskazane :techniczne

2. Wymagania pożądane:
- doświadczenie w pracy laboratoryjnej
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet),
- komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność
- umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,


3. Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie:
- wykonywała czynności laboranta : dbała o sprzęt i wyposażenie pracowni
- przygotowywała zestawy do ćwiczeń laboratoryjnych z fizyki
- wykonywała niezbędne czynności administracyjne
- prowadziła - komputerowo - dokumentację dotyczącą konkursów


4. Warunki pracy:

- niepełny wymiar czasu pracy - 1/2 etatu
- miejsce pracy - Katowice ul. Mikołowska 26 - budynek wyposażony jest w windę osobową oraz pomieszczenie sanitarne.,
- praca: w budynku placówki, stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, ale wymagające również poruszania się po całym obiekcie; praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych oraz wymagająca wysokiego stopnia samodzielności. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

5. Wskaźnik zatrudnienia:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Kwestionariusz osobowy i list motywacyjny
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji.
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania dokumentów:
do 20 kwietnia 2014 r
Miejsce składania dokumentów:
Dział Kadr Pałacu Młodzieży ul. Stawowa 6 40-095 Katowice, /budynek SP nr 10/


Inne informacje:
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (032) 2518593.
Zgłoszenia otrzymane po terminie (liczy się data wpływu dokumentów) oraz zgłoszenia które nie spełniają wymagań koniecznych, a także zgłoszenia rozpatrzone negatywnie po zakończeniu procesu naboru, zostaną komisyjnie zniszczone.
- Kwestionariusz osobowyKatowice, dnia 08.11.2013


Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko laboranta został wyłoniony Pan Kacper WIECZOREK, zamieszkały w Będzinie.

Uzasadnienie:
Pan Kacper Wieczorek spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada wiedzę merytoryczną, która pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na proponowanym stanowisku.
Katowice, dnia 15.10.2013


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


PAŁAC MŁODZIEŻY
40-066 Katowice ul. Mikołowska 26

Stanowisko: laborant - w pracowni fizyki Wymiar etatu : 1/2
Umowa na czas nieokreślony


SZCZEGÓŁY OFERTYKatowice, dnia 08.10.2013 r

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko laboranta została wyłoniona Pani Małgorzata GAWIN, zamieszkała w Siemianowicach Śląskich.
Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Gawin spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała, iż posiada wiedzę merytoryczną, która pozwoli na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na proponowanym stanowiskuKatowice, dnia 09.09.2013 r

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


PAŁAC MŁODZIEŻY
40-066 Katowice ul. Mikołowska 26

Stanowisko: laborant - w pracowni fizyki Wymiar etatu : 1/2
Umowa na czas nieokreślony


SZCZEGÓŁY OFERTYOferty proszę składać w Dziale Kadr - Pałacu Młodzieży w Katowicach, ul. Stawowa 6, /budynek SP nr 10/ w godz. 9,00 - 16,00,. w terminie do dnia 20 września 2013 r.