Biuletyn Informacji Publicznej
Pałacu Młodzieży w Katowicach

strona Pałacu Młodzieży www.pm.katowice.pl
Nasza jednostka na bip.gov.pl

Pałac Młodzieży
w Katowicach

Redakcja

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Gospodarze placówki

Statut

Struktura

Organizacja placówki

Majątek

Rejestry,ewidencje, archiwa

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Dostęp do informacji

Kontrole

Przetargi

Informacje

Oferty pracy

Archiwum

rejestr zmian
redakcja:

Organ prowadzący: Miasto Katowice

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny :
Śląski Kurator Oświaty w Katowicach
NIP 634-16-62-509    REGON 000195699
Rada Rodziców przy Pałacu Młodzieży
ul Mikołowska 26, 40-066 Katowice
nr konta: 77 1020 2313 0000 3702 0019 8176


Status Prawny:

Pałac Młodzieży jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, podległą Miastu Katowice.
Jest placówką wychowania pozaszkolnego i prowadzi statutowo zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze / Dz. U. Nr 67, poz. 329, 1996 r z późn. zm./

Organizacja placówki:

- schemat organizacyjny /
- organy placówki:
* Rada Pedagogiczna Pałacu Młodzieży
* Rada Rodziców
- pracownie, koła, uczestnicy

Akty prawa wewnątrz placówki:

- Statut
- Regulamin pracy
- Regulamin wynagradzania
- Regulamin rocznego wynagrodzenia
- Regulamin Komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Regulamin przyznawania nagród Dyrektora
- Instrukcja Kancelaryjna
- Instrukcja Inwentaryzacyjna
- Zarządzenia Dyrektora


Informacje dostarczyła: Maria Stangrecka


Rozmiar: 856 bajtów